Osuuskunta Kuitu16 säännöt

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kuitu16. Osuuskunnan kotipaikka on Hausjärvi.

2 § Toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on edistää jäsentensä tietoliikenneyhteyksiä joko itse taikka osittain tai kokonaan omistamiensa yritysten välityksellä. Osuuskunta huolehtii verkon hankkimisesta, ylläpidosta, hallinnoinnista ja muusta hoidosta. Osuuskunta voi hankkia, rakentaa, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa tietoliikenneverkkoa ja sen liittymiä. Osuuskunnan hallinnoima tietoliikenneverkko toimii näiden sääntöjen antamissa puitteissa avoimena verkkona sen käyttäjille ja palvelutarjoajille. Osuuskunta voi ostaa, välittää ja tuottaa tietoliikenneverkkoon liittyviä palveluja ja laitteita, sekä siihen liittyviä atk- ja tietoliikennepalveluja, ohjelmistoja ja laitteita. Osuuskunta voi ostaa, myydä, vuokrata ja hallita kiinteistöjä, arvopapereita tai muuta omaisuutta. Osuuskunta voi myös hallinnoida hankkeita. Osuuskunnan tarkoituksena on tietoliikenneverkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä.

3 § Jäsenyys ja jäsenyydestä eroaminen

Osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä tai rekisteröityjä oikeushenkilöitä. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakija on maksanut osuusmaksun ja liittymismaksun. Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Jäsen voi jättää kirjallisen eroilmoituksensa aikaisintaan kolmen (3) vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta.

4 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Jäsenellä on oikeus käyttää päätäntävaltaansa osuuskunnan kokouksissa. Jäsenellä on oikeus, mutta ei velvollisuus, hankkia verkkoliittymä tai useampia verkkoliittymiä osuuskunnan verkkoon. Jäsen on velvollinen verkkoliittymiä hankkiessaan hyväksymään hallituksen määrittelemän ja hyväksymän verkkoliittymäsopimuksen sekä noudattamaan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia osuuskunnan palvelujen toimitusehtoja ja hinnastoa. Osuuskunnan on tarjottava palvelujaan ja etuja ensisijaisesti jäsenilleen.

5 § Jäsenen henkilökohtainen vastuu (lisämaksuvelvollisuus)

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista velvoitteista.

6 § Osuus ja osuusmaksu

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus. Osuuden nimellisarvo on viisikymmentä (50) euroa, minkä suuruisen osuusmaksun jäsenen tulee maksaa yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

7 § Liittymismaksu

Liittyessään osuuskuntaan jäsen maksaa osuuskunnan liittymismaksun. Osuuskunnan kokous valtuuttaa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan osuuskunnan hallituksen päättämään liittymismaksun suuruudesta ja sisällöstä. Liittymismaksua ei palauteta.

8 § Vapaaehtoinen osuus

Jäsen voi osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuudella sen mukaan, mitä osuuskunnan kokous siitä päättää. Jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää ennen kuin on kulunut vähintään 3 vuotta tällaisen osuuden antamisesta. Vapaaehtoinen osuus tuo samat oikeudet ylijäämään, rahastokorotukseen ja säästöön kuin pakollinenkin osuus. Vapaaehtoinen osuus ei anna muita oikeuksia, jäsenetuja eikä ääniä.

9 § Osuuskunnan kokoukset

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia (ns. vuosikokous) tai ylimääräisiä kokouksia. Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen. Jäseneltä voidaan kuitenkin vaatia, että saadakseen osallistua kokoukseen, jäsenen on ilmoittauduttava kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Osuuskunnan varsinainen kokous eli vuosikokous pidetään kerran vuodessa osuuskunnan hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa tai jollakin muulla osuuskunnan toimialueella sijaitsevalla paikkakunnalla. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni, riippumatta jäsenen osuuksien määrästä. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee puheenjohtajan puoltama mielipide.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos ja äänten jakautuminen. Ääniluettelo on liitettävä pöytäkirjaan. Kokouksessa on valittava vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Puheenjohtaja ja sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat kokouksen pöytäkirjan. Jäsenellä on oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta korvattuaan siitä osuuskunnalle aiheutuneet kulut.

10 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta ellei osuuskuntalain määräyksistä muuta johdu. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjallisesti – ensisijaisesti sähköpostitse – jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai ylijäämän jakoa tai uusien osuuksien antamista, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö. Kokousasiakirjojen ja päätösehdotuksen nähtävänä pitämisestä ennen kokousta on noudatettava, mitä osuuskuntalain 5 luvun 23 §:ssä säädetään.

11 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat
 3. Esitetään tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta.
 4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.
 6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
 7. Määrätään osuuskunnan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot.
 8. Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen.
 9. Valitaan vähintään yksi toiminnantarkastaja ja vähintään yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
 10. Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.
 11. Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään osuuskunnan liittymismaksu.
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen valitaan vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jos hallitukseen valitaan vain kolme (3) jäsentä, on valittava vähintään yksi (1) varajäsen. Varajäseniä voidaan valita korkeintaan viisi (5).

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy valintaa lähinnä seuraavan varsinaisen kokouksen päättyessä. Valinnan jälkeen ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle ja avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vain osuuskunnan jäsen tai hänen avio-/avopuolisonsa. Toimitusjohtaja voi kuulua hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen. Jos toimitusjohtaja valitaan hallitukseen, hänelle ei valita varajäsentä.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

13 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. seuraavat asiat

 1. päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista ja hinnastosta, sekä osuuskunnan välittämien ja ostamien palveluiden hinnoista
 2. päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista
 3. päättää osuuskunnan verkkoliittymämaksusta
 4. päättää osuuskunnan liittymismaksusta
 5. tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia
 6. päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat
 7. nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkaeduistaan
 8. laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
 9. käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita

14 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä asiassa toisin päätä.

Kokoukset voidaan toteuttaa myös tietoliikenneyhteyksiin perustuvalla kokoustekniikalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

15 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja voi ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto.

Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa edellä mainituissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

16 § Toiminimen kirjoittaminen

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden siten, että oikeutettu kirjoittaa toiminimen hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

17 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2016. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Tilinpäätös on annettava toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetään vahvistettavaksi.

18 § Toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastus

Osuuskunnalla on oltava vähintään yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan vuosittain. Toiminnantarkastajia valittaessa on otettava huomioon tilintarkastuslain vaatimukset. Toiminnantarkastajilta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tai sopimus tehtävästä. Toiminnantarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta toiminnantarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase on esitettävä vahvistettavaksi.

19 § Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava, kunnes se on vähintään sadasosan (1/100) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2500 euroa. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

20 § Avustukset ja lahjoitukset

Osuuskunta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, arvontavoittoja ja testamentteja.

21 § Ylijäämä

Osuuskunnan tuottamasta ylijäämästä tehdään ensiksi vähintään lain edellyttämä siirto vararahastoon. Jäljellejäävä ylijäämä voidaan käsitellä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa päätettävällä tavalla. Ylijäämä käytetään ensisijaisesti palveluntarjonnan laajentamiseen/kehittämiseen, verkon laajentamiseen/kehittämiseen tai palvelujen hinnan alentamiseen jäsenille. Päätöksen mukaan ylijäämä voidaan myöskin rahastoida, jättää osuuskunnan haltuun, maksaa osuuksille korkoa tai jakaa osakkaiden hyväksi muulla tavalla.

22 § Erimielisyydet

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen, toiminnantarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan vastaajan kotipaikan alioikeudessa.

23 § Jäsenen erottaminen

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaan siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,

 1. jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan.
 2. jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia.
 3. jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti.
 4. jos jäsen toimii verkkoliittymäsopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen vastaisesti tai
 5. jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Jäsenellä on oikeus vaatia asian siirtämistä osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on ilmoitettu erotetulle. Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen erottamispäätöstä tuomioistuimessa.

24 § Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus

Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää osuuskunnan jäseneksi pääsemisen edellytykset, eikä tämä jäsenyys ole osuuskunnan edun vastaista, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi. Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden (6kk) kuluessa siirrosta. Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama osuusmaksu. Hänen on kuitenkin suoritettava liittymismaksu. Siirronsaaja saa hyväkseen myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut. Siirronsaajalta ei peritä uudelleen verkkopalveluhinnaston mukaista verkkoliittymän avausmaksua jo käytössä olevien verkkoliittymien osalta.

25 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden (1v.) kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä, ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistajalla, joka hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen osuusmaksu ja osuusmaksun lyhentämiseksi osuuskunnalle maksetut määrät. Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat edut ja velvollisuudet, jotka edesmenneellä olisi eläessään ollut.

26 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous siten kuin siitä on osuuskuntalaissa säädetty.

27 § Osuuskunnan purkaminen, selvitystila

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

28 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään. Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä verkkotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

29 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja ja liittyä osuuskunnan verkkoon

Muutkin kuin jäsenet saavat osuuskunnan hallituksen niin päättäessä ja sen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan verkkoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.

 

Säännöt on hyväksytty perustamiskokouksessa 4.8.2015