Osuuskunta Kuitu16

Valokuituliittymäsopimuksen yleiset ehdot

1. YLEISTEN EHTOJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Osuuskunta Kuitu16, jäljempänä ”Osuuskunta” laajakaistaliittymien toimituksiin sekä liittymien käyttöön henkilö- ja yhteisöasiakkaille, jäljempänä yhteisesti ”Asiakkaat tai yksikössä ”Asiakas”. Osuuskunnan toimittamasta laajakaistaliittymästä, mukaan lukien Sopimuksessa määritelty Internetin käytön

mahdollistava kuituyhteys, käytetään jäljempänä näissä ehdoissa yhteisnimitystä ”Valokuituliittymä”. Mikäli Osuuskunta tarjoaa Asiakkaille muita palveluja, tällaisten palveluiden

ehdoista sovitaan aina erikseen. Valokuituliittymää koskeva sopimus Asiakkaan kanssa syntyy, kun Asiakas on allekirjoittanut liittymää koskevan sopimuksen (”Sopimus”). Nämä yleiset ehdot tulevat osaksi Sopimusta ja niitä sovelletaan siltä osin kuin itse Sopimuksen tekstissä ei ole toisin määrätty.

2. LAAJAKAISTALIITTYMÄN TOIMITUS

Valokuituliittymän toimituksella tarkoitetaan kapasiteetiltaan enintään 100 MB kytkentävalmiin valokuituliitynnän tuomista ja asentamista Asiakkaan asuntoon tai muuhun sisätilaan yhteen paikkaan siten kuin Osuuskunta katsoo tilanteessa tarkoituksenmukaiseksi. Toimitus sisältää yhden modeemilaitteen sekä Internetin käytön mahdollistavan operaattoripalvelun avaamisen Asiakkaan käyttöön. Asiakkaan mahdolliset sisäverkot, WLAN-laitteet tai muut asiakaskohtaiset laitteet eivät kuulu liittymätoimitukseen. Osuuskunta sitoutuu toimittamaan Valokuituliittymän Sopimuksessa sovittuna aikana, kuitenkin

viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä ja sillä edellytyksellä, että Osuuskunnan jäsenmäärä mahdollistaa verkon rakentamisen. Valokuituliittymän tarkka toimituspäivämäärä ilmoitetaan Asiakkaalle etukäteen lopullisen toteutuspäivämäärän varmistuttua.

Valokuituliittymän toimituksen edellytyksenä ovat seuraavat Asiakkaan vastuulla olevat asiat:

 1. Asiakas on allekirjoittanut Sopimuksen ja maksanut Sopimuksessa mahdollisesti sovitut toimitusta edeltävät maksut Osuuskunnalle
 2. Asiakas on antanut Osuuskunnalle tarpeelliset tiedot toimitusosoitteena olevan rakennuksen piirustuksista sekä muusta mahdollisesti toimitukseen vaikuttavasta tekniikasta.
 3. Asiakas on varannut Osuuskunnalle erikseen sovituksi päiväksi esteettömän pääsyn rakennukseen valokuituliittymän toimitusta varten.

Valokuituliittymän toimitus katsotaan tapahtuneen, kun Valokuituliittymän vaatima johdotus on asianmukaisesti tuotu Asiakkaan sisätiloihin ja kytketty Osuuskunnan toimivaan verkkoon.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Valokuituliittymän toimituksen, mikäli Valokuituliittymä on käyttövalmis, eikä Asiakas ole reklamoinut toimituksesta 8 päivän kuluessa.

3. LAAJAKAISTALIITTYMÄN KUUKAUSIMAKSUT

Asiakkaan velvollisuus maksaa kuukausimaksuja alkaa siitä päivästä, jolloin Asiakkaan Valokuituliittymä on avattu liikenteelle. Vajailta kuukausilta Osuuskunta perii päiväkohtaisen maksun, joka on kuukausimaksu jaettuna luvulla 30. Asiakas on velvollinen hoitamaan Valokuituliittymän käytöstä Osuuskunnan kulloinkin perittämät kuukausimaksut Sopimuksen mukaisesti ajallaan. Osuuskunnalla on oikeus sulkea Asiakkaan verkkoyhteys ja lakkauttaa palvelu, mikäli kuukausimaksujen suoritukset ovat toistuvasti myöhässä ja Asiakkaalla on rästissä vähintään 2 kuukauden erääntyneet kuukausimaksut. Osuuskunnalla on oikeus periä hinnastonsa mukainen maksu keskeytetyn palvelun uudelleen kytkemisestä.

4. LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÄMINEN

Asiakas on oikeutettu käyttämään Valokuituliittymää rajoituksetta mihin tahansa lailliseen tiedonsiirtoon tai palveluiden käyttöön. Ellei asiasta ole erikseen sovittu Osuuskunnan kanssa, Asiakkaalla ei ole kuitenkaan oikeutta välittää kolmannen osapuolen liikennettä Valokuituliittymänsä kautta eikä muutenkaan jakaa Valokuituliittymäänsä Sopimuksen ulkopuolisille.

Asiakas on velvollinen hankkimaan itse kaikki Valokuituliittymän käyttöön tarvitsemansa laitteet, ohjelmistot ja muut mahdolliset välineet ja Asiakas vastaa itse niiden oikeasta käytöstä ja toimivuudesta sekä niiden yhteensopivuudesta Valokuituliittymän kanssa. Asiakas vastaa myös siitä, että Asiakkaan laitteet ja välineet eivät estä tai häiritse Osuuskunnan verkon toimintaa taikka verkon käyttöä. Mikäli Asiakas on reklamoinut Valokuituliittymän toimivuudesta ja myöhemmin ilmenee, että vika onkin Asiakkaan omissa

laitteissa tai ohjelmistoissa, Osuuskunnalla on oikeus periä tällaisen reklamaation edellyttämistä töistään palkkio voimassa olevan hinnastonsa mukaan.

Asiakas vastaa Osuuskunnan verkkoon syöttämänsä tai sitä kautta lataamansa aineiston lainmukaisuudesta sekä sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista Osuuskunnalle tai kolmannelle osapuolelle. Osuuskunta ei mitenkään valvo Valokuituliittymän kautta kulkevaa tietoa.

Asiakkaan on käytettävä Valokuituliittymää siten, ettei käyttötavasta tai käytetyistä laitteista aiheudu häiriötä Osuuskunnan verkolle tai muun yleisen verkon toiminnalle eikä muille verkon käyttäjille. Asiakas vastaa kaikesta Valokuituliittymän avulla käyttämiensä palveluiden kustannuksista.

5. TIETOTURVA

Asiakas vastaa itse kaikilta osin oman sisäverkkonsa sekä tietojärjestelmiensä asianmukaisesta

virussuojauksesta sekä mahdollisen suojaus laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista itselleen, Osuuskunnalla tai kolmannelle osapuolelle.

6. LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTÖN KESKEYTYKSET, HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT

Osuuskunnalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää Valokuituliittymän käyttö seuraavista syistä:

 • Verkossa tai Asiakkaan Valokuituliittymässä ilmenevän häiriön aiheuttajan etsimistä varten
 • Kun Osuuskunnan verkon rakentaminen tai sen toimivuuden ylläpito muuten välttämättä niin vaatii
 • Jos lait, asetukset tai viranomaisten määräykset niin edellyttävät
 • Yleisten ehtojen kohdassa 3 todetusta syystä johtuen

Osuuskunta korjaa mahdolliset verkkoliikenteessä ilmenevät häiriöt ja viat normaalina työaikana

mahdollisimman nopeasti. Valokuitutoimitukseen liittyvät virheet ja häiriöt korjataan veloituksetta, mikäli ne eivät ole Asiakkaan aiheuttamia. Osuuskunnalla on oikeus tehdä tai teettää verkossaan asennus-, huolto- ja muutostöitä milloin tahansa, kun se on tarpeellista.

Osuuskunta pyrkii siihen, että Valokuituliittymän käytön keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa Asiakkaille. Osuuskunta ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan Asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. Osuuskuntaa ei vastaa miltään osin verkkoliikenteen keskeytyksestä tai muuten korjaus- ja huoltotöistä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

7. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUKSET

Osuuskunta ei ole vastuussa Asiakkaalle Valokuitutoimitukseen mahdollisesti liittyvistä välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneistä tuotoista, menetetyistä tiedoista tai muista vaikeasti ennakoitavista taloudellisista seurannaisvahingoista. Kaikissa tapauksissa Osuuskunnan vahingonkorvausvastuu tämän sopimuksen mukaisessa toiminnassa mahdollisesti syntyneestä vahingosta on enintään Sopimuksen mukaisia kolmen (3) kuukauden kuukausimaksuja vastaava summa.

Erityisesti todetaan, että osuuskunta ei vastaa,

 • Verkkoliikenteen äkillisen häiriötilanteen Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamasta vahingosta.
 • Verkon kautta lähetetyn informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä.
 • Lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten Valokuituliittymään tai verkkoon edellyttämistä toimenpiteistä.
 • Ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, liikekannallepanoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuontikieltoa, lakkoa tai muuta työselkkausta, poikkeuksellisen voimakkaita luonnonilmiöitä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole Sopimusta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös Osuuskunnan alihankkijan vastaavaa ylivoimaista estettä. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava Asiakkaalle viipymättä.
 • Asiakkaan huoneiston ja/tai taloyhtiön teknisesti riittämättömän tai puutteellisen talokaapeloinnin aiheuttamista esteistä tai haitoista Valokuituliittymän toimitukselle tai toiminnalle

8. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Sopimus on voimassa määräaikaisena vähintään kaksi (2) vuotta siitä lukien kun Asiakkaan

Valokuituliittymä on avattu ja Asiakkaan velvollisuus kuukausimaksujen maksuun on alkanut. Tämän jälkeen kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen päättyminen muusta kuin Osuuskunnan olennaisesta sopimusrikkomuksesta johtuen ei oikeuta Asiakasta saamaan mitään palautuksia maksettuihin kuukausimaksuihin.

Osuuskunnalla on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi, jos Valokuituliittymä on ollut maksun laiminlyönnin vuoksi keskeytettynä yli yksi (1) kuukautta. Osuuskunnalla on oikeus purkaa Sopimus välittömästi myös siinä tilanteessa, että Asiakas on muuten syyllistynyt oleelliseen Sopimusrikkomukseen esimerkiksi seuraavasti:

 • Asiakas tahallaan häiritsee verkon tietoliikennettä tai muita käyttäjiä esimerkiksi lähettämällä roskapostia
 • Asiakas käyttää tai sallii käytettävän Valokuituliittymää Sopimuksen ja näiden yleisten ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.
 • Asiakas välittää Valokuituliittymänsä kautta kolmannen osapuolen liikennettä.

Sopimuksen päättyessä Osuuskunta sulkee Asiakkaan Valokuituliittymän, mutta kumpikaan osapuoli ei saa purkaa Valokuituliittymään kuuluvia johdotuksia tai asennuksia. Valokuituliittymän johdotukset ovat Osuuskunnan omaisuutta ja Asiakas hyväksyy niiden paikallaan pitämisen senkin jälkeen kun Sopimus ei enää ole muuten voimassa.

Mikäli Asiakas on Osuuskunnan jäsen ja hänen jäsenyytensä Osuuskunnassa jostain syystä lakkaa, tämä ei vaikuta mitenkään Sopimuksen voimassaoloon. Osuuskunnan jäsenyydestä eroaminen saattaa kuitenkin vaikuttaa Asiakkaan kuukausimaksuihin, mikäli Osuuskunta on myöntänyt niistä jäsenilleen alennuksia. Asiakkaan oikeus käyttää Osuuskunnan Asiakkaan käyttöön antamia IP osoitteita päättyy välittömästi Sopimuksen päätyttyä. Osuuskunta ei vastaa osoitemuutoksista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

9. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Asiakas on oikeutettu siirtämään Sopimuksen kolmannelle osapuolelle ainoastaan Osuuskunnan erikseen antamalla kirjallisella luvalla.

10. HINTOJEN JA SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Valokuituliittymän kuukausimaksun hinnoittelu sidotaan elinkustannusindeksin muutokseen siten, että peruskuukautena on marraskuu 2017. Ensimmäinen hinnanmuutos voi kuitenkin tapahtua aikaisintaan 1.1.2020 alkaen. Osuuskunnalla on muutenkin oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja sekä Sopimuksen hinnoitteluperusteita milloin tahansa, mikäli tärkeä syy niin vaatii. Asiakkaalla on aina ehtojen muutoksen yhteydessä oikeus sanoa Sopimus irti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, siitäkin huolimatta, että kahden (2) vuoden määräaikaisuus kuukausimaksujen maksuvelvoitteesta ei vielä olisi täyttynyt. Osuuskunnan on ilmoitettava Valokuituliittymän ehtojen muutoksista Asiakkaalle vähinään yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa.